Všeobecné obchodní podmínky společnosti magnolia creative s.r.o. platné od 1. 1. 2019

1.Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností magnolia creative s.r.o., s jejími zákazníky.

1.2 Prodávající/dodavatel/ je společnost magnolia creative s.r.o., IČO 03967387, se sídlem Štěpánská 653/17, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250540 .

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží a nebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Partner je právnická nebo fyzická osoba, která na základě objednávky Prodávajícího/dodavatele/ uskutečňuje výrobu a dodání objednávky na území mimo působení Podávajícího. Partner může byt česká nebo cizí fyzická nebo právnická osoba. Partner nese všechna práva a povinnosti vyplývajících z těchto Všeobecných obchodních podmínek solidárně.

2.Objednávka zboží a služeb

Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

2.1 Osobně v provozovně Květiny Magnolia:

Sarská 5, Praha 5,Zličín v Hypermarketu Globus

otevřeno denně po-ne 9.00-20.30 hodin

2.2 Elektronickou  objednávkou na portálu  kvetinymagnolia.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu Květiny Magnolia na tel. 777 971 911  a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

2.3 Telefonickou objednávkou na telefonu 777 971 911. Objednávky jsou přijímány v pondělí až pátek 9–20 hodin, o víkendu 9–20 hodin. Při této objednávce je nutné zaplatit zboží předem, v kterékoli provozovně prodávajícího jeden den před dnem doručení.

3.Dodání zboží

Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru v provozovnách Květiny Magnolia.

3.2 Dodání zboží vlastni dopravu  zaměstnancem Prodávajícího/dodavatele/  – na území hlavního města Prahy,Praha-Západ,Beroun a okolí.

3.3 Dodání zboží  Partnerem – na území České Republiky a do celého světa.

3.4 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dodavatel není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

3.5 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo pokud zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat, je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dodavatele sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dodavatel přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dodavatele doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu.

3.6 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

4.Lhůta a Express doručeni.

4.1 Zboží objednané s předstihem, alespoň v den předcházející dne doručení, anebo ve dne doručení s předstihem min. 4 hod/  budou doručené ve lhůtě vymezené do 2 hodin a bez přirážky.

4.2 Zboží objednané ve dne objednávky v režimu EXPRESS budou doručené do 2 hod. od objednaní s příplatkem 25% z celkové ceny.

4.3 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, před požadovaným termínem doručení uvedeným v objednávce.

4.4 Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty, proto jsou výše uvedena časová pásma.

  1. Platba objednávky

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebo platební kartou.

5.2 Při dodání zboží doručením příjemci lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti, převodem na účet anebo platební kartou  AMERICAN EXPRESS tzv. mail order.

5.3 Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO,AMEX.

5.4 Objednávka placena  převodem na účet, bude vyřízena až po obdržení platby na účet č. 107-9982280267/0100.

5.5 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží , z ceny přepravy .

5.6 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami zveřejněné na serveru. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

5.7 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Je nutné, abyste si cenu přepravy i čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Naše fakturační údaje:

magnolia creative s.r.o.

Štěpánská 17, 110 00 Praha 1

DIČ:CZ03967387 ,

Č.ú.: 107-9982280267/0100

  1. Předání zboží a reklamace

6.1 Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. 777 971 911, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

6.2 Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v lhůtě dodaní zastižen na místě určeném v objednávce.

  1. Stornování objednávky

7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: magnoliaglobus@seznam.cz . Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

  1. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

  1. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení.

9.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

9.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

9.4 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.6 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

  1. Autorská práva

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie a texty umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti magnolia creative s.r.o., IČ: 03967387, sídlem Štěpánská 17, 110 00 Praha 1, Česká Republika.  Neoprávněným užitím fotografií a texty umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.